Aljamaat

Muhammad Najam Khan

1

Praise of Allah
Dil Ki Pinhayoon Main Rehta Hai

2

Praise of Muhammad (SAW)
Woh Nabiyon Main Rehmat

3

Praise of Allah
Sabhi Khoobi Sabhi Ta’areef Hai

5

Praise of Allah
Tu Kareem Hai, Tu Raheem Hai

6

Praise of Allah
Allah Ke Siwa Ghairon Ko Sajda

7

Praise of Muhammad (SAW)
Haqeeqat Main Usi Ke Dil Main

8

Praise of Muhammad (SAW)
Quran-e-Pak Ki Azmat

9

Quran Ki Faryad
Taqon Main Sajaya Jata Hoon

Scroll to Top